Regulamin – Ełk Latin Festival
KOSZYK

Nie dodałeś żadnego karnetu

REGULAMIN

Główne miejsce imprezy: Ełckie Centrum Kultury ul. ul. Armii Krajowej 21
19- 300 Ełk

Imprezy towarzyszące: 

Plaża miejska przy ul. Parkowej 

Plac Jana Pawła II w Ełku  

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku ul. Hieronima i Jana Małeckich 1 

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Ełku ul. Armii Krajowej 1

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku ul. Profesora Władysława Szafera 2

Sala Bokserska przy ul. Armii Krajowej 16

Termin: 12 – 14 lipca 2024r.

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na terenie imprezy, zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.

Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:

1. osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikacje np. kominiarki,
2. osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia że próbują wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty).
3. Z obiektu – terenu zostaną usunięte osoby, które:
a) zachowują się agresywnie, zakłócają porządek imprezy lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
b) pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.
4. Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych organizatora i służb porządkowych.
5. W przypadku stawiania oporu służbom porządkowym w/wym. osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.
6. Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
7. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.
8. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy, jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.
9. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie powinny:
 • natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
 • unikać paniki,
 • stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
 • nie utrudniać dojazdu służb ratowniczym.
 • Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem służby porządkowej, jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i życia uczestników imprezy. Każde podjęte działanie przez służby porządkowe, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.
10. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
na stronie internetowej www.elklatinfestival.pl a także zostanie rozmieszczony przy wejściach na teren imprezy i w widocznych dla uczestników miejscach imprezy

11. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego, na podstawie ustawy, przez Organizatora lub Służbę Porządkową, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 tys. złotych,  oraz może zostać pozbawiony prawa wstępu na imprezy masowe na czas od 3 do 12 miesięcy, a w stosunku do wnoszonych niedozwolonych przedmiotów, orzeczony będzie ich przepadek, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

REGULAMIN PŁATNOŚCI i ZWROTÓW

Zakup Passów

 • Po dokonaniu wyboru passa z oferty na www.elklatinfestival.pl, należy wypełnić formularz z danymi osobowymi oraz wybrać metodę płatności. Automatycznie na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane wstępne potwierdzenie zamówienia z numerem zamówienia.
 • W przypadku wyboru płatności kartą lub przelewem online jak również za pośrednictwem BLIK lub Płatność szybkim przelewem, Klient klikając pole „Potwierdzam zakup i płacę, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji passu. Naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup i płacę oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu. Klient zostaje przekierowany na stronę mpłatności obsługiwanych przez mElements S.A, gdzie dokonuje płatności. 
 • Latin Compass po otrzymaniu informacji od mElements S.A o zaksięgowaniu płatności przez  Klienta, wyśle fakturę elektroniczną maksymalnie do 14 dni na e-mail Klienta podany podczas rezerwacji.
 • Fakturę wraz z potwierdzeniem zamówienia należy wydrukować na drukarce lub posiadać w pliku PDF do okazania na nośniku elektronicznym (np. telefon) podczas rejestracji uczestników w biurze festiwalu.
 • W przypadku wyboru płatności tradycyjnym przelewem Klient klikając pole „Potwierdzam zakup i płacę, wyraża wolę związania się umową na odległość i dokonuje rezerwacji passu.. Naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zakup i płacę oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty i stanowi potwierdzenie zakupu. Następnie na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłane wstępne potwierdzenie zamówienia z numerem zamówienia. Klient powinien wpisać w tytule przelewu dane identyczne jak w zamówieniu oraz podać nr zamówienia który został wygenerowany automatyczny i przypisany do zamówienia. Po zaksięgowaniu na koncie LatinCompass wpłaty, na podany przez Klienta w procesie rezerwacji adres e-mail zostaje wysłana faktura elektroniczna maksymalnie do 14 dni. 
 • Fakturę wraz z potwierdzeniem zamówienia należy wydrukować na drukarce lub posiadać w pliku PDF do okazania na nośniku elektronicznym (np. telefon) podczas rejestracji uczestników w biurze festiwalu.
 • Każdy uczestnik festiwalu zobowiązany jest do noszenia opaski festiwalowej na ręku.
 • Brak opaski oznacza rezygnację z uczestnictwa w festiwalu.  

Opaski festiwalowe

 • Podstawą do wydania opaski i wstępu na wydarzenie jest posiadanie POTWIERDZENIA ZGŁOSZENIA oraz FAKTURY IMIENNEJ jako potwierdzenia płatności otrzymanej po dokonaniu zakupu oraz DOKUMENT TOŻSAMOŚCI potwierdzający dane na zgłoszeniu. 
 • Brak zgłoszenia i potwierdzenia płatności może być podstawą do niewpuszczenia uczestnika na teren imprezy. Odpowiedzialność za trwałe zapisanie otrzymanego biletu bezpośrednio po zakupie leży po stronie Uczestnika. 
 • W przypadku trudności z odnalezieniem biletu należy niezwłocznie, po uprzednim sprawdzeniu wszystkich podfolderów skrzynki mailowej (włącznie z folderem SPAM) zgłosić problem na adres biuro@latincompass.pl 
 • Noszenie opaski festiwalowej podczas trwania całego festiwalu jest OBOWIĄZKOWE, nie należy jej zdejmować ani przekazywać innej osobie. Jesteście Państwo upoważnieni do 1 opaski festiwalowej na całe wydarzenie, wydawanej przy rejestracji. 
 • Wymieniamy je tylko w przypadku, gdy nastąpi jej zniszczenie z przyczyn niezależnych od użytkownika. W takiej sytuacji należy przynieść zniszczona opaskę do biura festiwalowego i wymienić na nową. W innym przypadku konieczny będzie zakup nowego biletu. 
 • Prosimy o zwrócenie uwagi w trakcie zakładania opaski w biurze festiwalowym, czy nie jest za ciasna albo szeroka, gdyż nie może to być powodem reklamacji opaski.

ZWROT PASSÓW oraz REKLAMACJE

 • Przy zakupie passa obowiązuje 14-dniowa polityka zwrotu. Po 14-stym dniu od daty zakupu nie przyjmujemy zwrotów passów niezależnie od przyczyny. 
 • Zwrot passów zakupionych na mniej niż 14 dni przed datą festiwalu nie jest możliwa. Odbiór opaski w biurze festiwalowym automatycznie blokuje możliwość zwrotu biletu.
 • Zwrot dokonany zostanie na rachunek kupującego w ciągu 14 dni od daty jego zgłoszenia.
 • Zgłoszeń dotyczących zwrotów, problemów technicznych, braków otrzymania potwierdzenia dokonujemy na adres: biuro@elklatinfestival.pl 
 • Reklamacje związane z zakupem passa lub innego produktu mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@elklatinfestival.pl lub pisemnie listem poleconym na adres Latin Compass, ul. Skłodowskiej – Curie 14b lok 4 Białystok 15-097
 • Ustosunkowanie się do reklamacji przez Latin Compass następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie od 30 dni od dnia jej otrzymania.

ODSPRZEDAŻ PASSÓW

 • Odsprzedaż passów i zmiana nazwiska przypisanego do passa może zostać dokonana tylko 1 raz. Odkupionego passa nie można odsprzedać kolejnej osobie. Po zmianie właściciela nie obowiązuje 14 dniowa polityka zwrotu.
 • Zmiana właściciela wymaga DOPŁATY różnicy między ceną obowiązującą w dniu zakupu passa przez pierwotnego nabywcę, a ceną aktualną w dniu zgłoszenia zmiany nazwiska i dokonania zapłaty.
 • Pierwotny właściciel passa powiadamia o zmianie wysyłając mail do organizatora zawierający imię, nazwisko oraz adres e-mail nowego właściciela na adres biuro@elklatinfestival.pl.
 • Odsprzedaż passów i zmiana nazwiska przypisanego do passa nie jest możliwa na 14 dni przed festiwalem.
 • Organizator nie pośredniczy w poszukiwaniu nowego nabywcy passa. Uczestnicy rozliczają się między sobą.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników korzystających ze strony www.elklatinfestival.pl (klauzula informacyjna)

 

Administrator Twoich danych osobowych:

Creative Studio Łukasz Sakowicz Białystok 15-097 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14b lok.4 NIP: 9661855832, prowadzący serwis pod adresem: www.elklatinfestival.pl.

Dane kontaktowe Administratora

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@elklatinfestival.pl lub korespondencyjnie na adres podany powyżej.

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów analitycznych (pliki cookies).

Ponadto Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług strony www.elklatinfestival.

Co więcej, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych www.elklatinfestival.pl do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług na stronie www.elklatinfestival.pl.

Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w celach analitycznych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

W odniesieniu do usług strony internetowej www.elklatinfestival.pl Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W odniesieniu do usług www.elklatinfestival.pl, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług zlokalizowanych na stronach www.elklatinfestival.pl do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług witryny www.elklatinfestival.pl jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach wykrywania botów i nadużyć w usługach www.elklatinfestival.pl, pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług www.elklatinfestival.pl jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług www.elklatinfestival.pl. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, pracownikom oraz współpracownikom administratora upoważnionym przez niego Na podstawie odrębnej umowy dla współorganizatora wydarzenia.

Przekazywanie danych poza EOG

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 1. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych Użytkowników przez Creative Studio Łukasz Sakowicz
 2. Creative Studio Łukasz Sakowicz Białystok 15-097 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14b lok.4 NIP: 9661855832 (Administrator).
 3. Z Administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod następującym adresem e-mail biuro@elklatinfestival.pl lub korespondencyjnie na adres podany powyżej.
 4. Dane osobowe mogą być zbierane przez Administratora w następujących celach:
  1. świadczenia usług/ wykonania umowy przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. przesyłania zamówionych informacji handlowych, w tym newslettera na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  3. zapewnienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego – uzasadniony interes administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. księgowo-podatkowych– obowiązek wynikający z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  5. dochodzenia roszczeń w zw. z zawartymi umowami – uzasadniony interes administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  6. wykrywania botów i nadużyć w usługach, pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Administrator zbiera dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, do których są zbierane.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów.
 7. Użytkownikom przysługują następujące prawa, z których mogą skorzystać (w tym celu należy się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe powyżej):
  1. Prawo dostępu do danych;
  2. Prawo do sprostowania danych;
  3. Prawo do usunięcia danych;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
  5. Prawo do przenoszenia danych (o ile do przetwarzania dochodzi na podstawie zgody lub w celu zawarcia umowy);
  6. Prawo sprzeciwu (o ile dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu administratora);
  7. Prawo do cofnięcia zgody, o ile przetwarzanie następuje na podstawie zgody;
  8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane mogą być również przekazane w oparciu o upoważnienie administratora jego pracownikom i współpracownikom, firmom windykacyjnym, bankom, operatorom obsługującym płatności bankowe, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usług zakwaterowania.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 10. Podanie tych danych jest obligatoryjne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w celu ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi, w tym wypadku związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS- CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 12. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych przekazywanych Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych dla określonych celów.

OŚWIADCZENIE COVID-19 

Warunkiem który umożliwia uczestnictwo w imprezie jest spełnienie wszystkich poniższych punktów dotyczących obostrzeń epidemiologicznych.

Treść oświadczenia:

Oświadczam, że:

Działając w pełni świadomie o zagrożeniu epidemiologicznym COVID-19 oświadczam, że dobrowolnie i świadomie biorę udział w Ełk Latin Festival w charakterze uczestnika / artysty a także:


  1. W ciągu ostatnich 14 dni nie byłam/em poddana/y nadzorowi epidemiologicznemu kwarantannie), jak również nie miałam/em kontaktu z osobą poddaną nadzorowi epidemiologicznemu.
  2. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 lub z osobą podejrzaną zakażeniem.
  3. W ciągu ostatnich 14 dni nie wróciłam/em z wyjazdu zagranicznego, jak również żadna
   z osób, z którą zamieszkuję – w przypadku zaprzeczenia należy wpisać pełną informację
   o miejscu pobytu z tyłu oświadczenia.
  4. W ciągu ostatnich 14 dni nie występowały u mnie objawy takie jak: gorączka, suchy kaszel, duszności lub inne wskazujące na chorobę zakaźną.
  5. Zobowiązuję się do pilnego poinformowania organizatorów Ełk Latin Festival w przypadku wystąpienia zdarzeń lub powzięcia wiedzy o zdarzeniach opisanych w punktach 1-4 niniejszego oświadczenia po terminie jego podpisania.
  6. Zobowiązuję się do niezdejmowania maseczki ochronnej podczas trwania Ełk Latin Festival, we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych (nie dotyczy sal podczas zajęć)
  7. Zobowiązuję się do przestrzegania wewnętrznych regulacji organizatorów Ełk Latin Festival związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych, w tym wyrażam zgodę na zmierzenie temperatury przed wejściem na widownię
   i odnotowanie jej przez personel Organizatora.
  8. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Ponoszę pełną odpowiedzialność za niniejszą decyzję przyjazdu na Ełk Latin Festival.
  9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
PLN Złoty polski
EUR Euro